Vedtægter

FAK medlemskab

Vedtægter


Klubbens officielle vedtægter

(Seneste revision 6. Februar 2023).

§1:

Klubbens navn er Rideklubben Falken (forkortelse FAK), hjemsted er i Hillerød Kommune.§2:

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, at samle medlemmerne til udøvelse af denne sportsgren, at oplære klubbens medlemmer i alt vedrørende hestens brug og pleje, samt at pleje kammeratligt samvær.§3:

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.§4:

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Juniormedlemmer kan kun optages til og med det år de fylder 18 år. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportens aktiviteter. Juniorer og passive medlemmer har ingen stemmeret, og de er ikke valgbare til bestyrelsen. Forældre (1 stk.) til et juniormedlem har stemmeret, og kan vælges til diverse udvalg. Dvs. forældre behøver ikke at være medlem, hvis de ikke er aktiv deltager i ridesportens aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato en skriftlig anmodning er modtaget af bestyrelsen.

Indmeldelse sker ved at udfylde indmeldelses-formularen på FAK´s hjemmeside. Medlemskabet er fuldgyldigt gældende fra den dato, hvor indbetaling af kontingent er registreret.

Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. Ethvert medlemskab er fortløbende og udmeldelse skal ske skriftligt pr. E-mail til mail@rideklubbenfalken.dk eller pr. brev til Rideklubben Falken, senest pr. 31. oktober – for udmeldelse pr. 1. januar det efterfølgende kalenderår.

 

§5:

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§6:

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og forlægges på en efter vedtægterne godkendt generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves helårligt forud, og er til betaling 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 1. februar vil medlemmets rettigheder ophøre. Vedkommende kan kun optages på ny ved betaling af kontingent-restance.

 

§7:

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 -7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges for en 2-årig periode halvdelen af bestyrelsen. Herudover vælges for en 1-årig periode 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 junior-repræsentant, der hvis pågælden-de er under 18 år, ikke har stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først-kommende bestyrelsesmøde efter afholdelse af generalforsamling med formand, kasserer, næst-formand og sekretær. I tilfælde af fratrædelse for formand eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder suppleanterne i bestyrelsen. Forefindes disse ikke mere, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg. Som udvalgsmedlem kræves medlemskab af Rideklubben Falken eller Falkens Venner.

 

§8:

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal (se dog § 14 a), dog skal mindst 2/3 af bestyrelsen være fremmødte, for at beslutningerne er gyldige. Ved lige antal stemmer er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær træder næst-formanden i dennes sted. Sekretæren tager referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

 

§9:

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler, og varetager klubbens tarv på bedste måde. Foreningens formand og kasserer meddeles fuldmagt, til at alene kunne foretage økonomiske dispositioner på vegne af klubben. Alle dispositioner over 10.000 kr. skal dog godkendes af bestyrelsen, inden de dispositionsberettigede disponerer over midlerne på klubbens vegne.

 

§10:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes af bestyrelsen. Tiden og stedet skal tilligemed dagsorden og de fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære generalforsamling, skal være klubben i hænde senest den 15. januar og vedlægges dagsordenen i fuld ordlyd. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren.

 

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. valg af dirigent
  2. formanden aflægger beretning
  3. det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. fastsættelse af kontingent
  5. behandling af indkomne forslag
  6. valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter
  7. valg af 2 revisorer, herunder suppleant
  8. valg af formand for diverse udvalg.
  9. Eventuelt

 

På generalforsamlingen afgøres valg af personer og øvrige beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, idet ingen dog kan repræsentere mere end 1 fuldmagt, der overleveres dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

 

§11:

Vedtægterne kan kun ændres på den ordinære generalforsamling, eller en efter vedtægterne indkaldt generalforsamling. Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til godkendelse. Træffes der beslutninger på generalforsamlingen eller senere med baggrund i ændringer af vedtægter, og vedtægtsændringerne ikke bliver godkendt, erklæres beslutningerne for ugyldige.

 

§12:

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer. På generalforsamlingen vælges en revisorsuppleant, der kan indtræde i stedet for en af de valgte revisorer.

 

§13:

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på generalforsamlingen. Forslaget kan underkastes en skriftlig afstemning og kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har stemmeret på klubbens generalforsamling, er kontingentfri og er u-valgbare.

 

§14a:

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves det, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have ret til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Afgørelsen kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

 

§14b:

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum på over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tælles som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds disciplinudvalg inden 4 uger.

 

§14c:

I det af § 14b omhandlede tilfælde, kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds disciplinudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske en udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund. (Eksklusion).

 §15:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsordenen. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregningen. I det sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling være afholdt senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§16:

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første generalforsamling skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.

 

Ændringer over tid:


Anførte vedtægter er vedtaget ved generalforsamlingen den 7. februar 2001.


§4 er ændret ved generalforsamling den 21. februar 2002.

§6 er ændret ved generalforsamling den 21. november 2002.

§1, 7 og 10 er ændret ved generalforsamling den 19. februar 2007.

§4, 9 er ændret, og § 17 er tilføjet ved generalforsamling den 1. februar 2014.

§17 er fjernet, §4 0g §9 er ændret ved generalforsamling den 22. februar 2015.

§9 Ændret og tillagt et tillæg vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2017.

§9 tillæg bortfalder ved generalforsamlingen den 22. februar 2018.                                     

§1,7og10 er ændret ved generalforsamlingen den 18. februar 2019.

§7 er ændret ved generalforsamling den 26/8 2021.